• Myšlenky

  Žalm adorujícího

  Žalm 95

  Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
  vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!
  Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.
  On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.