Bible

Žalm 51

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.
Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,
pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
Celý příspěvek

Žalm 34

Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Celý příspěvek

Žalm 10

Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?
Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni.
Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí!
Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky,
když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.
Celý příspěvek

Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.

Přísloví 19,1 

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.

Lukáš 6,20-21

Tvé slovo mi někdy připadá jako zpráva z cizího světa,
jako slovo prázdné, které neslyším a nechápu,
kterému věřím, a které nekonám.
Dej mi svého Ducha, aby žádné slovo nezůstalo prázdné,
dej abych skrze tvé slovo poznával a miloval. Celý příspěvek

Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

Jan 13,15

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej …“

Marek 8,34-35

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Lukáš 4,18-19

Žalm 131

Poutní píseň, Davidova.
Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu,
nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky,
jako odstavené dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.

Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

Přísloví 10,29 

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne …“

Jan 14,6

Žalm 31

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben;
pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou,
buď opevněným domem pro mou spásu.
Celý příspěvek

Žalm 141

Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel,
můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
Celý příspěvek

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Jan 6,56

Vlastní bohoslužbou křesťanů je láska.

J. Ratzinger

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Římanům 12,1

Myšlenka papeže Františka

Letos vyšlo – vyjde

Zajímavá alba z (převážně) křesťanské scény, která nás letos obšťastní:

Passion – Follow You Anywhere (Live)
(3.1.2019)

Switchfoot – Native Tongue
(18.1.2019)

Bethel Music – Victory (Live)
(25.1.2019)

Michael W. Smith – Awaken: The Surrounded Experience (Live)
(22.2.2019)

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows
(22.3.2019)

Martin Smith – Iron Lung
(10.5.2019)

Steven Curtis Chapman – A Great Adventure (Live)
(10.5.2019)

Hillsong United – People (Live)
(28.6.2019)

Gen Rosso – Life Tour (Live)
(1.7.2019)

Tenth Avenue North – No Shame
(2.8.2019)

Sanctus Real – Unstoppable God
(30.8.2019)

Brian Doerksen – Faithful One
(30.8.2019)

Planetshakers – Rain (6.9.2019)

Leeland – Better Word (Live)
(13.9.2019)

Jeremy Camp – The Sory’s Not Over
(již brzy)

Hillsong Worship – Awake
(již brzy)

Heslo otce Nika

Ani rána bez Pána!

Všechna hesla

Nejnovější komentáře

Návštěvy

Dnes

Jsme také na