• Myšlenky

  Žalm kajícníka

  Žalm 51

  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
  když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.
  Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,
  pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
  moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

 • Myšlenky

  Žalmy chvály

  Žalm 34

  Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
  Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
  O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
  Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

 • Myšlenky

  Žalm poníženého

  Žalm 10

  Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?
  Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni.
  Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí!
  Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky,
  když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.

 • Myšlenky

  Chudoba

  Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.

  Přísloví 19,1 

  Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.

  Lukáš 6,20-21

 • Modlitby,  Myšlenky

  Tvé slovo

  Tvé slovo mi někdy připadá jako zpráva z cizího světa,
  jako slovo prázdné, které neslyším a nechápu,
  kterému věřím, a které nekonám.
  Dej mi svého Ducha, aby žádné slovo nezůstalo prázdné,
  dej abych skrze tvé slovo poznával a miloval.

 • Myšlenky

  Evangelium

  Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

  Jan 13,15

  Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej …“

  Marek 8,34-35

 • Myšlenky

  Duch Hospodinův

  Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

  Lukáš 4,18-19

 • Myšlenky

  Žalm pokorného

  Žalm 131

  Poutní píseň, Davidova.
  Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled.
  Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu,
  nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky,
  jako odstavené dítě je ve mně má duše.
  Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.