Křížová cesta v biblických sms

Biblické citáty k jednotlivým zastavením – k zamyšlení.

1. zastavení – Ježíš odsouzen na smrt

Mt 26,59: Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti.

 

2. zastavení – Ježíš přijímá kříž

Iz 53,4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

 

3. zastavení – Ježíš padá poprvé

Ef 5,2: Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

 

4. zastavení – Ježíš potkává svou Matku

Lk 2,34n: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duši pronikne meč.

 

5. zastavení – Šimon pomáhá nést kříž

1Pt 4,13: Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

 

6. zastavení – Veronika podává roušku

Mt 25,40: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

 

7. zastavení – Ježíš padá podruhé

Ž 22,8n: Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“

 

8. zastavení – Ježíš napomíná ženy

Lk 23,28.31: Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“

 

9. zastavení – Ježíš padá potřetí

Ž 31,11n: V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. Potupen jsem všemi protivníky, a sousedy nejvíc; známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi.

 

10. zastavení – Ježíš zbaven šatů

Ž 22,17-19: Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.

 

11. zastavení – Ježíš přibit na kříž

Iz 53,5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

 

12. zastavení – Ježíš umírá

Jan 19,26n: Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

 

13. zastavení – Ježíš položen do klína své Matky

Pl 1,12: Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje.

 

14. zastavení – Ježíš položen do hrobu

Jan 12,24: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.

 

Zmrtvýchvstání

Lk 24,26: Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *