Lazar

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 11,1-45) | 26. března 2023

Voda – světlo – život. Třetí křestní evangelium přináší třetí symbol – život. „Já jsem vzkříšení a život,“ říká Ježíš Lazarově sestře a říká to i nám. Ukazuje to vrcholným zázrakem, který shrnuje všechna dosavadní znamení. My se tímto připravujeme na Velikonoce, svátky Ježíšova vítězství nad smrtí. A také na nové uvědomění si, co jsme přijali ve křtu.

Celý příspěvek

Siloe – Poslaný

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 9,1-41) | 19. března 2023

Dnes jsme slyšeli druhé křestní evangelium. Po symbolu vody přichází druhý symbol – světlo. V předchozí kapitole Janova evangelia se Ježíš představuje jako „světlo světa“, to nyní může spatřit uzdravený slepec.

Celý příspěvek

Žízeň srdce

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 4,5-42) | 12. března 2023

U města Sychar se Ježíš setkává se ženou, která žila již se šestým mužem. To bylo u věřících nezvyklé. Jeden z komentářů uvádí, že to bylo proto, že s ní žádný muž nevydržel. A než aby se trápil, vystavil ji raději rozlukový list.

Celý příspěvek

Proměna srdce

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mt 17,1-9) | 5. března 2023

Jedna z nenápadných skutečností dnešního evangelia je, že Ježíš učedníky vede k výstupu na horu a pak se s nimi vrací zpět. Učedníci přijímají pozvání, jdou s Ježíšem, prožijí s ním mimořádné setkání a posilněni se společně s ním vracejí ke svým povinnostem i novým výzvám. Jak jsme si říkali v pátek s dětmi, jde o pozvání k modlitbě. Ba co víc, můžeme v tom spatřovat předobraz slavení mše svaté. I na ni nás zve sám Kristus. A když jeho pozvání přijmeme, otvíráme si tím cestu k zázraku proměnění.

Celý příspěvek

Tváří v tvář Kristu

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní (Mt 4,1-11) | 26. února 2023

Pro nás je poušť exotickým místem. Pro Ježíše a Izraelity to byla běžná součást života. Stačilo vyjít kousek za město a byli tam. Evangelista píše, že Duch vyvedl Ježíše po křtu na poušť, aby byl pokoušen. Podobně můžeme vidět i úděl křesťanů. Od chvíle, kdy jsou pokřtěni, jsou vyvedeni na poušť světa a jsou pokoušeni. Ježíšových 40 dní připomíná 40 let izraelského národa. Ty symbolizují jednu generaci, celý jeden lidský život, během kterého se připravujeme v poušti světa na život v zemi zaslíbené, v nebi.

Celý příspěvek

Druhá tvář

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Mt 5,38-48) | 19. února 2023

I dnes pokračujeme v naslouchání Ježíšově řeči, při které nám ukazuje směr našeho života a důvod naší cesty. Tedy že jdeme k našemu Nebeskému Otci, který nás miluje a vložil do nás touhu ho následovat a stávat se mu podobnými.

Zazněla mimo jiné známá věta: „Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou.“ Je zvláštní, že ji rádi užívají ti, kteří s vírou mají pramálo společného, k tomu, aby nás pohnali ke strpění určitého bezpráví. Opravdu má být postoj křesťana takový?

Celý příspěvek

Boží od(b)raz

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Mt 5,17-37) | 12. února 2023

I dnes nasloucháme Ježíšově kázání na hoře. Ježíš komentuje dosavadní zákony a uvádí nás do podstaty Nového zákona. „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ Nejen, že nepřišel zrušit to dosud platící, ale ani to (mu) nestačí. Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Sůl a světlo

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mt 5,13-16) | 5. února 2023

Minulou neděli jsme vstoupili do Ježíšovy řeči na hoře. Předal nám program svého „životního stylu“. Po blahoslavenstvích přichází dvě přirovnání. „Jste sůl země, jste světlo světa.“ To proto, abychom se ve svém životním stylu neuzavřeli, abychom se neizolovali s tím, že to všechno máme jen pro sebe. Jsme obdarováni, abychom dávali této zemi chuť a osvěcovali svět.

Celý příspěvek