• Duchovní slovo

  Nejvěrnější přátelé

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mt 21,1-11, Mt 26,14-27,66) | 2. dubna 2023

  Velikonoční události byly a jsou zkouškou víry. Na počátku Svatého týdne stojí velký zástup, který volá: „Hosana!“ Na konci pak zůstane pod křížem jen pár nejvěrnějších. Jsou to ti, kteří ve zkoušce víry a věrnosti obstáli, protože milovali Ježíše víc než sami sebe.

 • Duchovní slovo

  Lazar

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 11,1-45) | 26. března 2023

  Voda – světlo – život. Třetí křestní evangelium přináší třetí symbol – život. „Já jsem vzkříšení a život,“ říká Ježíš Lazarově sestře a říká to i nám. Ukazuje to vrcholným zázrakem, který shrnuje všechna dosavadní znamení. My se tímto připravujeme na Velikonoce, svátky Ježíšova vítězství nad smrtí. A také na nové uvědomění si, co jsme přijali ve křtu.

 • Duchovní slovo

  Siloe – Poslaný

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 9,1-41) | 19. března 2023

  Dnes jsme slyšeli druhé křestní evangelium. Po symbolu vody přichází druhý symbol – světlo. V předchozí kapitole Janova evangelia se Ježíš představuje jako „světlo světa“, to nyní může spatřit uzdravený slepec.

 • Duchovní slovo

  Žízeň srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 4,5-42) | 12. března 2023

  U města Sychar se Ježíš setkává se ženou, která žila již se šestým mužem. To bylo u věřících nezvyklé. Jeden z komentářů uvádí, že to bylo proto, že s ní žádný muž nevydržel. A než aby se trápil, vystavil ji raději rozlukový list.

 • Duchovní slovo

  Proměna srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mt 17,1-9) | 5. března 2023

  Jedna z nenápadných skutečností dnešního evangelia je, že Ježíš učedníky vede k výstupu na horu a pak se s nimi vrací zpět. Učedníci přijímají pozvání, jdou s Ježíšem, prožijí s ním mimořádné setkání a posilněni se společně s ním vracejí ke svým povinnostem i novým výzvám. Jak jsme si říkali v pátek s dětmi, jde o pozvání k modlitbě. Ba co víc, můžeme v tom spatřovat předobraz slavení mše svaté. I na ni nás zve sám Kristus. A když jeho pozvání přijmeme, otvíráme si tím cestu k zázraku proměnění.

 • Duchovní slovo

  Tváří v tvář Kristu

  Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní (Mt 4,1-11) | 26. února 2023

  Pro nás je poušť exotickým místem. Pro Ježíše a Izraelity to byla běžná součást života. Stačilo vyjít kousek za město a byli tam. Evangelista píše, že Duch vyvedl Ježíše po křtu na poušť, aby byl pokoušen. Podobně můžeme vidět i úděl křesťanů. Od chvíle, kdy jsou pokřtěni, jsou vyvedeni na poušť světa a jsou pokoušeni. Ježíšových 40 dní připomíná 40 let izraelského národa. Ty symbolizují jednu generaci, celý jeden lidský život, během kterého se připravujeme v poušti světa na život v zemi zaslíbené, v nebi.

 • Duchovní slovo

  Druhá tvář

  Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Mt 5,38-48) | 19. února 2023

  I dnes pokračujeme v naslouchání Ježíšově řeči, při které nám ukazuje směr našeho života a důvod naší cesty. Tedy že jdeme k našemu Nebeskému Otci, který nás miluje a vložil do nás touhu ho následovat a stávat se mu podobnými.

  Zazněla mimo jiné známá věta: „Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou.“ Je zvláštní, že ji rádi užívají ti, kteří s vírou mají pramálo společného, k tomu, aby nás pohnali ke strpění určitého bezpráví. Opravdu má být postoj křesťana takový?

 • Duchovní slovo

  Boží od(b)raz

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Mt 5,17-37) | 12. února 2023

  I dnes nasloucháme Ježíšově kázání na hoře. Ježíš komentuje dosavadní zákony a uvádí nás do podstaty Nového zákona. „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ Nejen, že nepřišel zrušit to dosud platící, ale ani to (mu) nestačí. Jak tomu rozumět?