Modlitby

Modlitba podle sv. Klementa I., papeže

Bože, ty nás skrze svého Syna, Ježíše Krista, voláš z temnoty ke světlu a z nevědomosti k poznání slávy svého jména. V tobě je prvopočátek všeho stvoření. Ty otvíráš oči našich srdcí, abychom poznávali, že ty jsi ten jediný Nejvyšší mezi nejvyššími, Svatý mezi svatými.

Ty ponižuješ pýchu domýšlivých a maříš úklady pohanů, pozvedáš ponížené a domýšlivé ponižuješ. Obohacuješ a ochuzuješ, vydáváš na smrt i obdařuješ životem. Jsi jediný dobrodinec duchů a Bůh všech tvorů; nahlížíš do propastí, bdíš nad lidskými skutky, pomáháš těm, kdo jsou v nebezpečí, a zachraňuješ zoufalé.

Ty jsi stvořitel a pán všech duchů. Rozmnožuješ národy na zemi a ze všech jsi vyvolil ty, kteří tě milují skrze Ježíše Krista, tvého milovaného služebníka. Skrze něho nás učíš, posvěcuješ a pozvedáš.

Prosíme tě, Pane, buď naším pomocníkem a ochráncem. Přispěj těm z nás, kteří jsou v soužení, nad poníženými se slituj, sklíčené pozdvihni, ukaž se prosícím, nemocné uzdrav. Ty v tvém lidu, kteří bloudí, uveď na správnou cestu. Nasyť lačné, vysvoboď naše vězně, posilni bezmocné, utěš bázlivé. Ať poznají všechny národy, že ty jediný jsi Bůh, Ježíš Kristus že je tvůj služebník a my tvůj lid, ovce tvé pastvy.

Ty, Pane, jsi stvořil svět, jsi věrný po všechna pokolení, spravedlivý v soudech, obdivuhodný v síle a velebnosti. Moudře tvoříš a rozumně udržuješ, co jsi stvořil. Jsi dobrý ve všem, co je vidět, a laskavý k těm, kdo v tebe důvěřují. Milostivý a plný slitování. Odpusť nám naše hříchy a nepravosti, poklesky a nedbalosti!

Nepočítej hříchy svých služebníků a služebnic, ale očisti nás mocí své pravdy. Veď naše kroky, abychom žili v čistotě srdce a činili, co se líbí tobě a co prospívá spáse naší a našich bližních.

Ano, Hospodine, ukaž nám svou tvář, ať v nás vládne tvůj pokoj. Ať nás tvá mocná ruka střeží a tvé rameno ať nás ochrání před každým hříchem i před těmi, kteří nás nespravedlivě nenávidí.

Dej svornost a pokoj nám i všem obyvatelům země, jako jsi dal našim otcům, když k tobě volali ve víře a v pravdě. Ty jediný nám můžeš prokázat tato i ještě větší dobrodiní. Tebe velebíme skrze velekněze a ochránce našich duší Ježíše Krista, skrze něhož buď tobě sláva a moc nyní i po všechna pokolení až na věky. Amen.

1521 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *