• Myšlenky

  Žalm důvěry v Hospodina

  Žalm 31

  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
  Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben;
  pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
  Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou,
  buď opevněným domem pro mou spásu.

 • Myšlenky

  Bůh

  Ty nepřebýváš nad oblaky, Ty jsi podél našich cest.
  Jsi v každém díle lidského ducha.
  Tvůj dech je v každé lásce.
  Ty jsi v mém srdci uprostřed světa.

  Bůh je tak veliký, že je hoden, abychom ho hledali celý život.

  Terezie z Avily