Hesla otce Nika

Praktická hesla k zamyšlení i zapamatování dodává náš spolubratr o. Nik.

Ani rána bez Pána!

Škaredě se zmýlí, kdo si z Boha střílí.

Chceš-li druhé posuzovat, běž se raděj někam schovat.

Člověk hloupý – neustoupí.

S Kristem z mrtvých vstáváme a hříchů se vzdáváme.

Boží láska udivuje toho, kdo v ní důvěřuje.

Nebuďme jen věřící, ale s Bohem žijící.

Říkám všem a také vám: „Bděte, brzy přijde Pán.“

Celé nebe vidí tebe.

Modlíme se, vytrváme, boj o dobro nevzdáváme!

Co můžeme udělat? Modlit se a pracovat!

Máš Kristovo smýšlení? Jak tvůj život promění?

Chceš-li růst, dej si půst.

Bůh tak lidi miloval, že na sebe tělo vzal.

Ježíš je náš Král, život za nás dal.

Radost z Krista předávám, protože ji v srdci mám.

Ježíš učí, jak mám žít: milosrdný k druhým být.

Milosrdný neváhá – i zlo láskou přemáhá.

Milosrdnou lásku měj, den co den ji rozdávej!

Když si člověk neví rady, Duch Svatý je vždycky tady.

Vím – Kristovu Zmrtvýchvstání, žádná síla nezabrání!

Postní doba zprávu nese: Bůh je blízko, obraťte se!

Chceš s užitkem prožít rok? Dělej denně k Bohu krok!

Spravedlivý Boží soud nelze nikdy oblafnout.

Skutky lidí Pán Bůh vidí.

Když budu mít víry dost, porazím i pochybnost.

Kde Duch Svatý působí, tam se dobro násobí.

Síla Kristova vzkříšení zbavuje nás trápení.

Ten, kdo v Boha věří, vidí, že Pán jeho cesty řídí.

Dobré skutky konejte, na únavu nedbejte.

Mírem se nic neztrácí, válka všechno rozvrací.

Cyril spolu s Metodem přinesli nám víru všem.

Kdopak je to Svatý Duch? S Otcem, Synem stejný Bůh.

Není důvod k naříkání: vše přebíjí Zmrtvýchvstání!

Ten, kdo mlčí ke hříchu, souhlasí s ním potichu.

Také já se snažit mohu, abych se zalíbil Bohu.

Máme pevnou jistotu, s Kristem vstanem k životu!

Vůle Boží – vůle má! To, co chce Bůh, to i já!

Bratři, sestry, nejmilejší, buďme stále horlivější. (srov. 1Sol 4,10)

V Duchu Svatém žije ten, kdo je láskou naplněn.

Nikdy nezoufej, v Krista vždy doufej!

Chceš se dočkat nebe? Obrať napřed sebe!

Bůh je Pánem všeho – i života mého.

V Pána Ježíše já věřím, proto mu svůj život svěřím.

Duše lidská, učí víra, vůbec nikdy neumírá.

Nezapomeň hned po ránu, svěřit svůj den Kristu Pánu.

Tam kde není odpuštění, bývá Boží dopuštění!

Křest je bránou do nebe, jak pro mě, tak pro tebe!

Nenaříkej, že druzí mají víc! Kdo nemá Boha – nemá nic.

V bolesti a utrpení, v Bibli najdeš povzbuzení!

Vezmi Bibli a čti hned, budeš jinak vidět svět.

Ten, kdo se chce moudrým stát, měl by Bibli dobře znát.

Moudrý člověk nevymění Svořitele za stvoření.

Každá mše svatá je velký div, Kristus v ní působí tak jako dřív!

Ber svůj kříž a čiň pokání, to je cesta k zmrtvýchvstání!

K Bohu vede cesta jistá: V druhých lidech vidět Krista.

Už se blíží vykoupení, buďme na to připraveni (ať pak nejsme zaskočeni).

Budoucnost je nejistá, pomoc najdeš u Krista.

Pavel dává mnoho rad, jedna z nich je vytrvat. (srov. 2Tim 2,12)

Boží vůle těžká není, je to naše posvěcení. (srov. 1Sol 4,3)

Pavel správně povzbuzuje, Duch svatý vás oživuje! (srov. 2Kor 3,6)

Pavel učí mě i tebe: Utrpením získáš nebe! (srov. Sk 14,22)

Je tu rada parádní: Kdo stojíš, tak nespadni! (srov. 1Kor 10,12)

Tak jak Pavel i my chcem, směřovat jen za Kristem.

S Pavlem všechny povzbuzuji: Radujte se, opakuji! (srov. Fil 4,4)

Pavel ve svých listech píše: Spolehni se na Ježíše.

Svatý Pavel radí: Mějte Boha rádi!

Svatý Pavle mečem sťatý, ať každý z nás chce být svatý.

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce moje podle srdce svého.

Duchu svatý při mně stůj, dobro ve mně posiluj.

Pokud s Kristem zemřeme, s Kristem také vstaneme!

Modlitba, půst, almužna – to je činnost záslužná.

Klaním se ti, Ježíši, ty jsi můj Pán nejvyšší.

Ježíš klepe u dveří, neváhej a otevři. (srov. Zj 3,20)

Volám stále znovu: „Chvála Pánu Bohu.“

Každodenní poučení: Před Bohem nic skryté není.

Chceš-li v srdci pokoj mít, nesmíš Boha opustit.

K Marii se obracej, pomůže ti, bude hej.

Velkou radost v srdci mám, živý Ježíš je můj Pán.

Když udělám kříž, hned mám k Bohu blíž.

Využijme dobře čas, ať je v nebi každý z nás.

Z Ježíšova zrození naše radost pramení.

Na mé cestě k svatosti pomáhají svátosti.

Ježíši vše pro tebe, toužím přijít do nebe.

Každé ráno znovu svěřím život Bohu.

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

V době postní rozjímám zda Kristovu lásku znám.

Dobrá rada pro mě je tu, z Bible denně aspoň větu.

Maria zrodila Mesiáše, je matka Boží a matka naše.

Slyšíme hlas od Jordánu: „Připravujte cestu Pánu.“

V síle Ducha svatého chci být zdrojem dobrého.

Víme jistě že Pán vstal, Petrovi se ukázal.

Diky postu poporostu!